Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

102-2《中國》竹視傳二A-視覺傳達設計(二)

102-2《中國》竹視傳二A-視覺傳達設計(二) Views 發表文章數 Last Post / Edit

[作業] 2014新一代設計展參觀心得報告

by JinJin
9,057 22 06/26/2014 09:00AM
Last Post by FF

[系列包裝作業02] 包裝策略提案

by JinJin
1,723 2 06/21/2014 12:01PM
Last Post by lin yi

[期末作業] 系列包裝設計

by JinJin
13,681 13 06/21/2014 11:36AM
Last Post by lin yi

[作業] 視覺形象設計策略--專題演講--心得報告

by JinJin
26,316 26 06/21/2014 10:50AM
Last Post by lin yi

[系列包裝作業01] 基本企劃

by JinJin
2,926 14 05/21/2014 02:31AM
Last Post by 1015445007

[期末作業說明] 系列包裝專題設計

by JinJin
1,674 1 04/22/2014 09:53PM
Last Post by JinJin

[期中作業] 金犢獎比賽作品繳交

by JinJin
1,952 2 04/15/2014 09:20PM
Last Post by 阿宥

[講義] 2013年台灣總廣告量調查

by JinJin
3,712 1 03/07/2014 09:48AM
Last Post by JinJin

[競賽] 第23屆時報金犢獎

by JinJin
20,942 1 02/25/2014 09:15PM
Last Post by JinJin

[講義] 預防愛滋病(AIDS)廣告與相關資訊

by JinJin
4,073 1 02/25/2014 09:50AM
Last Post by JinJin

[作業01] 2014 4A創意獎分析報告

by JinJin
1,951 1 02/24/2014 11:52PM
Last Post by JinJin

[範例] 系列包裝專題設計期末成果展示

by JinJin
3,444 1 02/15/2014 03:17PM
Last Post by JinJin

[競賽] 2014 4A創意獎

by JinJin
3,193 1 02/15/2014 01:55PM
Last Post by JinJin

[講義] 系列包裝創意概念發想(一)

by JinJin
4,317 1 04/27/2013 10:28PM
Last Post by JinJin

[講義] 系列包裝範例(一)

by JinJin
3,758 1 04/27/2013 01:12AM
Last Post by JinJin