Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

101-1《中國》竹視傳三A-識別系統設計

101-1《中國》竹視傳三A-識別系統設計 Views 發表文章數 Last Post / Edit

[講義11] VI設計中的標準色以及輔助色設計

by JinJin
25,855 1 12/19/2012 12:03AM
Last Post by JinJin

[講義10] 象徵(輔助)圖形設計的方法與範例

by JinJin
16,754 1 12/16/2012 01:48AM
Last Post by JinJin

[範例] 中國電信基本系統與指標系統規範

by JinJin
4,330 1 12/04/2012 12:29AM
Last Post by JinJin

[範例] 兒童創意博物館 Children’s Creativity Museum

by JinJin
4,655 1 12/02/2012 08:36PM
Last Post by JinJin

[範例] 聖地牙哥動物園 San Diego Zoo

by JinJin
5,230 (2) 1 12/02/2012 07:48PM
Last Post by JinJin

[期末作業] 品牌識別系統成果展與CI手冊製作

by JinJin
3,529 1 11/28/2012 08:18AM
Last Post by JinJin

[講義] VI類展場參考

by JinJin
6,539 1 11/25/2012 11:41PM
Last Post by JinJin

[講義09] CI手冊編製

by JinJin
16,708 1 11/25/2012 03:15PM
Last Post by JinJin

[講義08] 標誌設計流程與基本概念

by JinJin
10,357 1 11/19/2012 01:06AM
Last Post by JinJin

[講義] 標誌發展步驟 -- 東怡營造導入實錄

by JinJin
5,873 1 11/19/2012 12:21AM
Last Post by JinJin

[作業] 期中企劃報告說明

by JinJin
2,346 1 10/22/2012 12:21AM
Last Post by JinJin

[講義06] 調查結果整理與標誌發展

by JinJin
4,040 1 10/21/2012 08:01PM
Last Post by JinJin

[網站] 品牌形象視覺設計案例欣賞

by JinJin
2,962 1 10/14/2012 01:54AM
Last Post by JinJin

[作業01] 專題作業初步說明與分組主題與名單繳交

by JinJin
25,863 14 10/03/2012 12:11AM
Last Post by 9921445037

[講義05] 問卷的類型與範例

by JinJin
7,210 1 09/26/2012 12:09AM
Last Post by JinJin

[網站] 識別系統相關參考網站

by JinJin
6,408 1 09/24/2012 10:45PM
Last Post by JinJin

[講義04] 品牌的概念--以NIKE為例

by JinJin
15,479 1 09/23/2012 05:58PM
Last Post by JinJin

[講義03] 識別系統設計--實態調查分析

by JinJin
5,818 1 09/23/2012 05:55PM
Last Post by JinJin

[講義02] 識別系統設計企畫書撰寫要素

by JinJin
4,259 1 09/23/2012 12:54PM
Last Post by JinJin

[作業00] 識別系統設計課程概要

by JinJin
33,878 41 09/19/2012 01:38AM
Last Post by 西西西西

[第一週] 識別系統設計課程概要

by 9921445037
1,202 1 09/18/2012 09:58PM
Last Post by 9921445037

[講義01] 識別系統設計的基本概念

by JinJin
12,230 1 09/16/2012 01:00PM
Last Post by JinJin