Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

104-2《中國》竹視傳三C-專題計畫

104-2《中國》竹視傳三C-專題計畫 Views 發表文章數 Last Post / Edit

[講義] 金點新秀設計獎相關

by JinJin
500 1 04/22/2016 07:50AM
Last Post by JinJin

[講義] 進度規劃說明

by JinJin
1,704 1 02/15/2016 11:35PM
Last Post by JinJin

[講義11] VI設計中的標準色以及輔助色設計

by JinJin
31,958 1 12/19/2012 12:03AM
Last Post by JinJin

[講義10] 象徵(輔助)圖形設計的方法與範例

by JinJin
18,442 1 12/16/2012 01:48AM
Last Post by JinJin

[講義09] CI手冊編製

by JinJin
18,066 1 11/25/2012 03:15PM
Last Post by JinJin

[講義08] 標誌設計流程與基本概念

by JinJin
11,075 1 11/19/2012 01:06AM
Last Post by JinJin

[講義] 標誌發展步驟 -- 東怡營造導入實錄

by JinJin
6,499 1 11/19/2012 12:21AM
Last Post by JinJin

[講義06] 調查結果整理與標誌發展

by JinJin
4,678 1 10/21/2012 08:01PM
Last Post by JinJin

[講義04] 品牌的概念--以NIKE為例

by JinJin
17,150 1 09/23/2012 05:58PM
Last Post by JinJin

[講義03] 識別系統設計--實態調查分析

by JinJin
6,476 1 09/23/2012 05:55PM
Last Post by JinJin